Το εγχειρίδιο Misophonia@School

Λόγω της ιδιαίτερης συμπεριφοράς τους, τα άτομα με μισοφωνία θεωρούνται συνήθως μη κοινωνικά, ψυχολογικά αδύναμα, δύσκολα, μη φιλικά. Μόνο μια βαθιά και επιστημονικά βασισμένη γνώση της νόσου μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση αυτής της παρανόησης και προκατάληψης, και αυτό αφορά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου καθώς και όλους τους εκπαιδευτικούς, από τους γονείς και τις οικογένειες έως άλλα άτυπα και μη τυπικά πλαίσια. Το παρόν Εγχειρίδιο θα παρέχει μεθοδολογικές, εκπαιδευτικές και επιστημονικές κατευθυντήριες γραμμές που θα ασχολούνται με τα πιο πρόσφατα ευρήματα σχετικά με τη Μισοφωνία και θα απεικονίζουν το καινοτόμο πρωτόκολλο ελέγχου που θεσπίστηκε από την εταιρική σχέση και εφαρμόστηκε στο Intellectual Output 1 (Mobile Application). Το εγχειρίδιο θα παρέχει υψηλής ποιότητας περιεχόμενο λόγω των υψηλών επιστημονικών προσόντων του προσωπικού του έργου.