Εξόδους

Το Misophonia@School έργο θα πραγματοποιήσει δραστηριότητες μελέτης και υλοποίησης που θα απευθύνονται στην παραγωγή των ακόλουθων τεσσάρων πνευματικών αποτελ
εσμάτων:— IO1: Εφαρμογή Misophonia Mobile. Μια εφαρμογή για εκπαιδευτικούς, που θα χρησιμοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας, που θα τους κάνει να μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να πραγματοποιήσουν ένα καινοτόμο πρωτόκολλο διαλογής για να εξατμιστούν οι μαθητές με το
Misophonia.- IO2: Misophonia E-learning Course. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτικούς θα παρουσιάσει όλες τις εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές και συμπεριφορικές στρατηγικές για να βοηθήσει τους μαθητές με μισοφωνία κατά τη διάρκεια της καθημερινής σχολικής του
ς ζωής.— IO3: Εγχειρίδιο Μισοφωνίας. Θα εκπονηθούν και θα παρουσιαστούν μεθοδολογικές και επιστημονικές πληροφορίες που θα αφορούν τα πιο πρόσφατα ευρήματα της Μισοφωνίας και θα απεικονίζουν το καινοτόμο πρωτόκολλο διαλογ
ής.— IO4: Κέντρο Πόρων Ιστού Μισοφωνίας. Απευθύνεται σε οικογένειες και άλλους εκπαιδευτικούς άτυπων πλαισίων, θα επιλέγει, θα συλλέγει και θα οργανώνει σχετικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες ανοικτές πληροφορίες.

Όλα τα Misophonia@School προϊόντα θα είναι σταδιακά διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα σε 9 γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πολωνία, Τουρκικά, Γερμανικά, Σλοβενικά, Ελληνικά και Ισλανδικά.