Αρχική σελίδα

Misophonia@School – Η συμπερίληψη των σπουδαστών με τη νόσο της μισοφωνίας στα ευρωπαϊκά σχολεία είναι μια στρατηγική εταιρική σχέση Erasmus+ (βασική δράση 201) που αναπτύχθηκε χάρη στη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα Erasmus+ (Ιταλικός Οργανισμός).

Το πρόγραμμα «Misophonia@School» έχει ως στόχο να δράσει σε εκπαιδευτικό επίπεδο με δύο διαφορετικούς σκοπούς που φαίνεται να είναι οι πιο σχετικοί τώρα:-
– ο πρώτος, σε πολύ συγκεκριμένο σχολικό επίπεδο, με τη δημιουργία ενός μαθήματος κατάρτισης εκπαιδευτικών στο διαετές και ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου διαλογής – με βάση τα πιο πρόσφατα επιστημονικά αποτελέσματα και χτισμένο ως εφαρμογή για κινητά – με το οποίο οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, μέσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να εξατμίσουν τους μαθητές με Μισοφωνία και να διαχειριστούν τη
ν ίδια τους την κατάσταση. σε επίπεδο ζωής φοιτητών, διαχέοντας μεταξύ των οικογενειών των μαθητών (και άλλων ειδών εκπαιδευτικών, αθλητικών εκπαιδευτών κ.λπ.) ανοικτή και επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση για θέματα που σχετίζονται με τη Μισοφωνία και μπορούν να επηρεάσουν διάφορες συναισθηματικές, εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές διαδικασίες, μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαδικτυακών Πόρων για τη Μισοφωνία και την παραγωγή ενός μεθοδολογικού και επιστημονικού εγχειριδίου.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, δημιουργήθηκε μια Εταιρική Σχέση 8 χωρών, στην οποία συμμετέχουν πολύ έμπειροι οργανισμοί και επαγγελματίες από την Ιταλία, την Αυστρία, τη Σλοβενία, την Κύπρο, την Ισλανδία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Τουρκία.

Το έργο Misophonia@School ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2023.